No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Ninh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Nguyệt Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức An
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Nguyệt Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức An
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Nguyệt Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức An
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Lạng
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Danh Quỳnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Đức Long
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Danh Quỳnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đậu Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trường Sơn 2
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Xuân Thơm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Long 1
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thi Thanh Thuy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tùng Ảnh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Oai
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đức Thọ
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn thị hương giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Minh Khai
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 125 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên D­ương Du
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duduong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Minh Khai
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 67 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Đồng
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Quyết
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Đồng
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)